Schlägl, 30. April 2013, 19:19 MESZ: 22°-Ring, rechte Nebensonne, oberer Berührungsbogen, obere Lichtsäule (unteres Bild unscharf maskiert). Foto: © Karl Kaiser

© 2013 Karl Kaiser